Utveckling

Vi kan bidra till ert utvecklingsarbete på flera olika sätt.

Nulägesanalys
Syftet är att identifiera styrkor och svagheter samt tänkbara utvecklingsmöjligheter. Detta kan med fördel kombineras med det stöd som exempelvis SISU kan bidra med. Vårt bidrag är då att vi kan gå djupare in på exempelvis ekonomiska eller marknadsmässiga frågor. Detta kan göras på flera olika sätt och med olika ambitionsnivåer.

Strategisk utveckling
Utifrån nulägesanalys arbetar vi här med hur föreningen kan utvecklas på lång sikt. Vilka strategiska alternativ är mer hållbara än andra? Detta kan inkludera utvecklandet av nya koncept, produkter och tjänster för föreningen, men också hur man kan förbättra rekryteringen till t ex styrelsen.

Tränarutveckling Vi har också erfarenhet av och kunskap om tränarskap inom idrotten. Vår ståndpunkt är att det går att träna på många fler sätt än vad som många gör idag. Det är dock lätt att fastna i invanda mönster. Vi gör gärna ett försöka att bryta dessa och inspirera till nya träningsmetoder och upplägg.

Förbundsutveckling
Vill ni ha ny input kring hur ert idrottsförbund kan utveckla er verksamhet, exempelvis med avseende på hur ni idag stödjer föreningarna i er region? Låt oss se om vi inte tillsammans kan hitta några kreativa idéer som kan initiera eller förstärka positiva utvecklingsprocesser.